به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم ، که بوی سبز ترین فصل سال می آید سی خرداد
سي خرداد هشتاد و هشت ، سرخ ترین روز جنبش سبز مردم ایران
دروغگو خائن است و خائن ترسو ... و ترسو شب را به جای هتل در پادگان می خوابد ( در حاشیه سفر ا.ن به گرگان )

احمدی گشاد دیشب را در پادگان لشگر30 پیاده گرگان به صبح رساند .

نظرات (0)

ارسال یک نظر

منو